Kravledning

    Våra seniora kravledare hjälper er att sätta upp och leda kravarbetet i en förstudie, ett projekt eller i en förvaltningsorgansiation. Kravledaren tar fram en kravhanteringsplan och ansvarar för att kravarbetet följer denna.

    Kravledaren leder kravarbetet i ett projekt eller förvaltning. I kravhanteringsplanen beskrivs hur kravarbetet ska bedrivas, vilken kravrelaterad dokumentation som ska tas fram samt hur kraven prioriteras. 


    Om flera kravanalytiker är delaktiga är det kravledarens uppgift att säkra att de arbetar enligt gemensam metod samt att dokumentationen är enhetlig.


    Kravledaren ansvarar (tillsammans med projektledaren) för att kraven hålls inom projektets överenskomna omfattning samt processen för att ändra i denna. Kravledaren kan även ta fram underlag som kosekvensanalys och business case för nya krav inför beslut om prioritering.


    Ladda ner Kiwanos mall för kravhanteringsplan